Тема досвіду:

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Автор досвіду

Панькова Алла Іванівна, учитель англійської мови, друга кваліфікаційна категорія

Провідна ідея досвіду

Створювати комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес

Актуальність досвіду

Стимулює до творчої, продуктивної праці, викликає прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською

Мета досвіду

Розширювати можливості учнів у якісному формуванні системи знань, умінь і навичок їх застосування у практичній діяльності, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створювати сприятливі умови для інтенсифікації навчальної діяльності учнів і вчителя

Завдання, на розв’язання яких спрямована педагогічна діяльність

Моделювання різних соціальних ситуацій і збагачення власного соціального досвіду через включення в різні життєві ситуації; вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси;

Практична значущість

Розвиток стійкого інтересу до предмету. Засвоєння навчального матеріалу забезпечується за рахунок різних органів почуття та за індивідуальним темпом

Наукові ідеї та рекомендації

Полегшити процес засвоєння знань;аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу; навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати;

Як зазначено у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти «Вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя».

Знання іноземної мови - це запорука вдалої кар’єри та професійного росту, адже «до ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами…». Таким чином, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя. Тому ознайомити учнів з особливостями міжкультурного спілкування повинна саме школа.

Починаючи з 2013 року, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту у школах було введено обов’язкове вивчення двох іноземних мов. Згідно з новою навчальною програмою, учні вивчають одну іноземну мову вже з 1 класу, а другу - з 5 класу. Це велике навантаження на учнів, тому однією з пріоритетних цілей учителя повинно бути полегшення сприйняття дітьми навчального матеріалу шляхом підбору вдалих методів навчання.

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи навчання.

На сьогоднішній день проблема впровадження інтерактивних методів навчання у школі є досить актуальною у системі освіти в цілому, тому кількість наукових досліджень з цього питання швидко зростає. Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені на початку 90-х років - Арнольд Р., Шелтен A., Вейдиг І та ін. У працях Гітельман Л. Д. та Магури М. І. інтерактивні методи викладання іноземних мов розглядаються як важливий засіб підготовки конкурентоспроможних та кваліфікованих випускників. Питання застосування інтерактивних методів навчання у сучасних освітніх закладах широко досліджується і вітчизняними науковцями психолого-педагогічного профілю. Як зазначає Г. Сиротенко, про використання елементів інтерактивного навчання в українській школі згадується ще у дослідженнях А. Рівіна (1918 р.). Але запроваджувались вони без належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення та експериментальної перевірки. Подальшу розробку особливостей інтерактивного навчання здійснювали В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова та ін. На сучасному етапі слід виділити ряд напрямів досліджень: поняття «інноваційні процеси» у психолого-педагогічній науці (І. Лернер, М. Скаткін,, В. Беспалько, В. Сластьонін); освітні технології (О. Пєхота, С. Сисоєва); інтерактивні технології навчання (О. Пометун). Сучасні освітні інноваційні концепції мають місце у дослідженнях Ю. Васькова, С. Єрмоленкова, Л. Мацько. Теоретичні та практичні розробки психолого-педагогічних умов вдосконалення освітнього процесу належать В. Гузєєву, А. Гіну, О. Пометун, Л. Пироженко, А. Фасолі.

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня.

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Понад 2000 років тому давньокитайський філософ Конфуцій сазав:

«Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам’ятаю, те, що я роблю, я розумію».

Де-що змінивши ці слова, можна сформулювати суть інтерактивного навчання:

«Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю, те, що я чую,бачу,й обговорюю, я починаю розуміти, коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю навичок; коли я передаю знання іншим – я стаю майстром».

Отже інтерактивні метод навчання покликані на те, щоб:

> полегшити процес засвоєння знань;

> аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;

> навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати;

> моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації;

> слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу;

> вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси;

> знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Сучасні дослідники психолого-педагогічного профілю пропонують різні види інтерактивних методів. С. Сисоєва: творчі ситуації, навчально-творчі задачі, навчання у співробітництві, метод проектів, навчальний тренінг, метод дискусії, ігровий метод, метод «мозкової атаки», метод «Дельфі», проблемне навчання, кейс-метод.В. В. Мельник пропонує інтерактивні методи поділяти на превентивні інтеракції (тренінг, консультації та ін.), імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та ін.), неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо). До найбільш поширених методів належать наступні: «Асоціативний кущ», «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Метод «Прес», «Займи позицію», «Робота в парах», «Робота в групах», «Акваріум», «Карусель», «Навчаючись - вчуся» та ін.

Технології колективно-групового навчання:

Найбільш вдалими методами роботи у молодшій школі вважаю: «Асоціативний кущ», «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм».

form theme method question/situation
1 Nature “Microphone” What animals have you got in your ABC Zoo? (діти мають можливість сказати щось швидко по черзі)
2 My family Bush of associations T.: Children, the theme of our lesson is “My family”. What do you think of when you hear the word “family” (учні згадують, що виникає в пам’яті стосовно цього слова: спочатку – найстійкіші асоціації, потім – другорядні)
3 School Unfinished sentence My favourite day… … . My favourite school subjects … … . I can … . I like … . I don’t like … . (учні працюють з відкритими реченнями)
4 Free time Brain storm What are the best ways of spending free time? (учні висловлюють ідеї, коментарі, наводять фрази чи слова, пов’язані з поставленим запитанням чи проблемою)

Всі ці методи передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу. Мета такої праці - обмін інформацією, порівняння, взаємооцінка, пізнання своїх можливостей, вплив учня на учня. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до ініціативи.

У середній ланці основної школи, крім вищезазначених методів, я використовую «Роботу в парах», «Роботу в групах», «Карусель», «Коло ідей».

form theme method question/situation
5 Holidays and Traditions. Special traditions. Merry-go-round What is your favourite holiday? What is the most important holiday in your family? What family traditions do you have? How do you celebrate the holiday? (preparation, the ways of celebration, the meals you traditionally cook…) (ефективно для включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами з метою збирання інформації з теми, для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань
6 Food. Favourite meals. Work in pairs/groups/circle of ideas Imagine: you have got an opportunity to create your own restaurant. What would you do? What would you cook? How would you serve? (групи висловлюються по черзі, доки не буде вичерпано всі відповіді; під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей; коли всі ідеї про вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому, потім підбиваються підсумки.)

Впроваджуючи інтерактивні методи навчання, як стверджують кваліфіковані педагоги, учителі досягають мети, коли учні набувають навичок культури дискусії; виробляють у собі вміння приймати спільні рішення; покращують уміння спілкуватись, доповідати. Завдяки їм якісно змінюється рівень сприйняття учнями іноземної мови: він набуває особистісного сенсу, замість «вивчити» та «запам’ятати» основним стає «обдумати» та «застосувати».

В даний момент я є класним керівником 6-го класу, у якому викладаю іноземні мови, англійську, як першу іноземну мову та німецьку, як другу іноземну мову. З цим класом я познайомилась, коли учні були у 3-му класі. Це було друге півріччя 2012-2013 навчального року. Проводячи семестрові контрольні роботи, я отримала такі середні результати:

Гармаш Станіслав 5
Гафич Єлизавета 9
Григорян Саркіс 7
Кочурова Вікторія 5
Лапічкова-Федорова Д. 6
Протас Ігор 4
Степаненко Степан 6
Якименко Олеся 9

Ще з другого семестру 3-го класу я почала знайомити дітей з інтерактивними методами роботи, застосовуючи спочатку простіші з них: «Асоціативний кущ», «Незакінчене речення», «Мікрофон». Для забезпечення швидкого та ефективного включення учнів в інтерактивну діяльність діти отримали пам’ятки, які містять опис алгоритму діяльності (послідовний перелік дій, які вони мають здійснювати у тій чи іншій навчальній ситуації). Далі я стала впроваджувати складніші методи: «Роботу в парах», «Роботу в групах», «Карусель», «Коло ідей». Проблемою застосування цих методів стала дисципліна на уроці, тому що спілкування учнів не завжди може бути доцільним. Тож я ставила перед собою завдання:

· мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, проблем;

· оголошувати очікувані результати (мету) заняття і критерії оцінки роботи учнів;

· передбачати різні способи привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи на уроці.

На кінець п’ятого класу учні продемонстрували такі результати:

Гармаш Станіслав 7
Гафич Єлизавета 10
Григорян Саркіс 8
Кочурова Вікторія 7
Лапічкова-Федорова Д. 8
Протас Ігор 5
Степаненко Степан 8
Якименко Олеся 10

Нижче мною приведена зведена таблиця досягнень учнів у вигляді графіків, яка демонструє незначне покращення рівня знань та навичок учнів.

/Files/images/Пан-гр.jpg

Це лише наші перші кроки у напрямку оволодіння навичками вільного володіння англійською мовою. Але все це – лише сухі цифри. Найважливіше значення має той факт, що учні починають отримувати задоволення від спілкування іноземною мовою, тому що у них це починає виходити. Вони не просто говорять завчені фрази, а будують осмислені висловлювання. Вони розуміють те, що говорять і те, що чують. І той блиск в очах, який вони в цей час мають, є найкращою винагородою для вчителя, як ознака того, что він, вчитель, рухається у правильному напрямку.

Отже, інтерактивні технології, в яких "школа пам’яті" поступається місцем "школі мислення", сприяють формуванню у учнів навичок, що дуже потрібні у сучасному світі: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї, концепції і вже на підставі цього вміти знаходити необхідну інформацію, тлумачити її, застосувати за конкретних умов. Організовуючи інтерактивні ігри з дітьми можна допомогти дітям відчути єднання з іншими, навчити їх ясно мислити, досліджувати і аналізувати, приймати рішення - самостійно і в групі, розвивати відкритість і мужність висловлювати своє ставлення до думок інших, а також допомогти справлятися зі своїми страхами і стресом, тобто ті якості і сторонихарактеру, які необхідні будуть їм у дорослому житті.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1) borodianka-school1.edukit.kiev.ua (з досвіду Балабась С. В.)

2) irbis-nbuv.gov.ua (М. Куріч «Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови»

3) http://business-territory.com/articles/analiz-vplivu-interaktivnikh-tekhnologii-navchannya-na-osobistist-maibutnogo-fakhivtsya

Малинович Лариса: «Аналіз впливу інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця» 01.07.2014

4) refoteka.ru/r-193155.html Курсовая работа: «Інтерактивні методи навчання на уроках анлійськой мови»

5) http://bibl.com.ua/informatika/30337/index.html?page=2 «Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури"

6) http://prolisok.it-we.net/interaktivni-metodi-navchannya-v-pochatkovij-shkoli «Інтерактвні методи навчання в початковій школі»

7)http://pedkoledzh.cv.ua/phocadownload/Interaktyvni%20metody%20navchannja.pdf Інтерактивні методи навчання – запорука розвитку творчої особистості (Методичний посібник) М.М.Трачук

8) http://bibl.com.ua/pshologiya/2329/index.html РМО вчителів математики 04.01.12 «Формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності, потреби самопізнання, самореалізації та самовдосконалення учнів»

9) http://docus.me/d/885006/?page=6 «Сучасні інноваційні освітні системи» (курсова робота)

10) http://studopedia.com.ua/1_28910_metodi-roboti-v-malih-grupah.html «Інтерактивні технології навчання»

11) http://bibliofond.ru/view.aspx?id=808462 «Інтерактивні технології як умова ефективного навчання української мови в сучасній школі» (курсова робота)

12) http://ukrbukva.net/page,9,102476-Interaktivnye-formy-raboty-kak-odin-iz-sposobov-obucheniya-govoreniyu.html «Інтерактивні форми роботи як один із способів навчання говорінню» (реферат)

Кiлькiсть переглядiв: 260

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 24 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!